Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie

Deklaracja dostępności

Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej baletszczecin.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWE

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020 r., a zaktualizowano dnia 21.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Dąbrowska, e-mail: pob@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 433 36 35 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do   Państwowego   Ogniska    Baletowego    przy   Henryka   Pobożnego  3 w Szczecinie, znajduje się na wysokości piwnicy.  Do  drzwi  głównych  prowadzą  schody pionowo w dół. Za drzwiami głównymi znajdują się  schody  pionowo  w  górę  prowadząc    na   parter.  Na  parterze  poprzez   korytarz  należy  przejść  schodami  pionowo  w  dół na dziedziniec, przemieść się chodnikiem do wejścia nr 2 znajdującym się na parterze przy dziedzińcu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
  2. W budynku placówki nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  3. W budynku placówki nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
  4. Do budynku placówki może wejść osoba z psem asystującym.
  5. W budynku placówki nie ma oznaczeń w alfabet Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
  6. Został zamontowany dzwonek dostępny dla osób na wózku inwalidzkim, który został wyróżniony za pomocą koloru kontrastującego.
  7. W placówce Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Żaden pracownik placówki nie został przeszkolony w zakresie posługiwania się polskim językiem migowym.
  8. Lokalizacja placówki zamieszczona jest na stronie internetowej.

 

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.